عکس HD
allax
0

سیم آخر…

به سیــــــــــــــــــــــــم آخر…

ساز میزنم امشــــــــــــــــــــــــب…!

به کوری چشم دنیــــــــــــــــــــــــا….

که ســــاز مخالــــــــــــــــــــــــف میزنــــــــــــــــــــــــد…

با من….!!!!!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.