عکس HD
sms.allax_.ir_5
0

اس ام اس عاشقانه یار

در پــــی دانـه مـرو همچـو کبوتــر ، کـه تــو را
عاقـبت بهــر یکـی دانـــــه ، بــــه دام انـدازنـد
صیـد کن شیـــر صفت، نیم بخور، نیم ببخش
تـا بــه هـرجـا کـه روی ، بـر تـو ســلام انـدازنداس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمبه چشم هایت بگو نگاهم نکنند
بگو وقتی خیـره ات می شوم سرشان به کار خودشان باشد !
نه که فکر کنی خجالت میکشم ، نه !
حواسم نیست ، عاشقت می شوماس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمای دل نگفتمت مرو از راه عاشقی ، رفتی؟
بسوز که این همه آتش سزای توستاس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمخوشی با خوبی فرق دارد
به خاطر خوبی ها از خیلی خوشی ها ، باید گذشتاس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمصدا بزن مرا مهم نیست به چه نامی
فقط میم مالکیت را آخرش بگذار
می خواهم باور کنم ، مال تو هستماس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمقرار ما ، اولین پنج شنبه ای که نیستم !
نه گل ، نه گلاب ، و نه خیرات …
تو را می خواهم که پای هیچ یک از قرارها نیامدیاس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمآنشرلی هم نشدیم تا یکی از ما بپرسه :
آنه ، تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت ؟اس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمدر شهری که خورشید را به قیمت شمعی نمی خرند
پروانه شدن یعنی تباهیاس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارمتلخی های زندگی را در کنار شکلات شادی و چای آرامش می بلعم
و می بلعم تا بتوانم در آخر طعم سیری را بچشم!
اما می بینی؟ من سیری ناپذیرم!اس ام اس عاشقانه برای عشقم و یارماون موقعی که گفتی بهتر از تورو پیدا کردم
یاد اون لحظه ای افتادم
که به ۱۰۰ نفر بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.